Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy EN54

Tìm hiểu về Tiêu chuẩn EN54 cho thiết bị báo cháy

Bảng liệt kê thông tin chi tiết hơn cho từng phần của tiêu chuẩn .

Tiêu chuẩn EN 54

EN 54 Part 1 Fire detection and fire alarm systems. Introduction
EN 54 Part 2 Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment (Fire alarm control panel)
EN 54 Part 3 Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Sounders
EN 54 Part 4 Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment
EN 54 Part 5 Fire detection and fire alarm systems. Heat detectors. Point detectors
EN 54 Part 6a Fire detection and fire alarm systems heat detectors; Rate-of-Rise point detectors without a static element {WITHDRAWN}
EN 54 Part 7 Fire detection and fire alarm systems. Smoke detector. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
EN 54 Part 8 Components of automatic fire detection systems. Specification for high temperature heat detectors
EN 54 Part 9 Components of automatic fire detection systems. Methods of test of sensitivity to fire
EN 54 Part 10 Fire detection and fire alarm systems. Flame detector. Point detectors
EN 54 Part 11 Fire detection and fire alarm systems. Manual call point
EN 54 Part 12 Fire detection and fire alarm systems. Smoke detectors. Line detectors using an optical light beam
EN 54 Part 13 Fire detection and fire alarm systems. Compatibility assessment of system components
EN 54 Part 14 Fire detection and fire alarm systems. Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance
EN 54 Part 15 Fire detection and fire alarm systems. Point detectors using a combination of detected fire phenomena.
EN 54 Part 16 Fire detection and fire alarm systems. Components for fire alarm voice alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment
EN 54 Part 17 Fire detection and fire alarm systems. Short circuit isolators
EN 54 Part 18 EN 54 part 18 Fire detection and fire alarm systems. Input/output devices
EN 54 Part 20 Fire detection and fire alarm systems. Aspirating smoke detector
EN 54 Part 21 Fire detection and fire alarm systems. Alarm transmission and fault warning routing equipment
EN 54 Part 22 Fire detection and fire alarm systems. Line type heat detectors
EN 54 Part 23 Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Visual alarms
EN 54 Part 24 Fire detection and fire alarm systems. Voice alarms – Loudspeakers
EN 54 Part 25 Fire detection and fire alarm systems. Components using radio links and system requirements
EN 54 Part 26 Fire detection and fire alarm systems. Point fire detectors using Carbon Monoxide sensors
EN 54 Part 27 Fire detection and fire alarm systems. Duct smoke detectors
EN 54 Part 29 Multi-sensor fire detectors – Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
EN 54 Part 30 Multi-sensor fire detectors – Point detectors using a combination of carbon monoxide and optionally heat detectors
EN 54 Part 31 Multi-sensor fire detectors – Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors

Hình ảnh sản phẩm mới nhất.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler - có tem kiểm định PCCC

ống mềm nối Sprinkler – có tem kiểm định PCCC

Ống mềm nối Sprinkler có kiểm định PCCC

Ống mềm nối Sprinkler – có tem kiểm định PCCC năm 2021.

Bài Viết Liên Quan