Ống mềm nối đầu phun sprinkler

Ống mềm nối đầu phun sprinkler, Ống mềm chữa cháy, Ống mềm nối đầu phun, Ống dẻo kết nối đầu phun sprinkler, Ống mềm nối sprinkler, Ống dẻo inox nối đầu phun sprinkler, #ongmemnoidauphunsprinkler, #ongmemnoidauphun, Sprinkler, ống nối mềm daejin sprinkler loại DJ25UB-1000mm ,ống nối mềm daejin sprinkler loại DJ25UB-1000mm, ống nối mềm daejin sprinkler loại DJ25UB-1200mm , ống nối mềm daejin sprinkler loại DJ25UB-1500mm, ống nối mềm daejin sprinkler loại DJ25UB-1800mm, ống nối mềm daejin sprinkler loại DJ25UB-2000mm , ống nối mềm daejin sprinkler loại DJ25UB-2500mm,

Flexible Sprinkler Joint DAEJIN
Unbraided Flexible Sprinkler Hose
Flexible Sprinkler fire Hose DAEJIN

Product DAEJIN FIRE HOSE : DJ25UB-700 , DJ25UB-1000, DJ25UB-1200, DJ25UB-1500, DJ25UB-1800 (mm)
Length (mm) : 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, #FlexibleDAEJIN#ongmemchuachayhanquocdaejin#ongmemdaejin

Ống mềm nối đầu phun Sprinker